Vytápění

V současné době si může občan České republiky zvolit z mnoha možností, jak do svého obydlí přivést teplo. V zásadě lze rozdělit způsoby vytápění podle užití paliva na klasické a alternativní.

Za klasické způsoby považujeme fosilní paliva, kamna nebo kotle na uhlí, na dřevo, na koks nebo na zemní plyn, elektrické vytápění nebo elektrický přímotop. Mezi alternativní způsoby řadíme například kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo solární a fotovoltaické systémy.

Alternativní zdroje jsou v posledních letech čím dál využívanější možností, a to hlavně z důvodu růstu cen nákladů na klasické vytápění.

Při výběru způsobu vytápění je nutno brát ohled nejen na pořizovací cenu zařízení (např. kotle, přímotopu nebo solárního panelu), ale také na provozní výdaje. Neexistuje však univerzální kombinace, která by zaručovala nákladově nejvýhodnější zdroj tepla. Ideální varianta se vždy odvíjí od typu stavby a ceny dodavatele. Následující graf porovnává investiční výdaje nejrozšířenějších možností vytápění.

Obr.1. Investiční výdaje dle typu zdroje [1]

Náklady na provoz se potom liší. Ve grafu níže jsou zobrazeny roční palivové náklady čtyřčlenné rodiny.

Obr.2. Roční palivové náklady [1]

Příklad: Nejdražší je topit elektřinou. Naopak nejlevnějším palivem je dřevo. Náklady na pořízení dřeva, jeho dopravu a následné skladování však nakonec mohou vyjít jako méně výhodná možnost.

Je výhodné uvažovat dlouhodobě, ve výhledu přibližně 15-20 let, znát svou spotřebu energie, ale také správně odhadnout vývoj cen za teplo, ačkoliv toto je obtížné. Pro nejbližší odhad je potřeba spočítat si celkové roční náklady a znát životnost zařízení, které chceme pořídit.

Obr.3. Celkové náklady [1]

Klasické a alternativní zdroje tepla lze také kombinovat. Je možné využívat solární a fotovoltaické panely na ohřev vody, vytápění nebo výrobu elektřiny a zároveň mít v provozu pomocný zdroj, například elektrokotel, který doplňuje energii v případě, kdy ji solární panel neposkytuje dostatek. Obecně je stále nejlepší variantou, pokud je energie z obnovitelného zdroje spotřebována okamžitě. Uchovat ji lze za pomocí akumulátorů, což je ovšem nákladné a ne příliš ekonomické. To se však se stálým zdokonalováním těchto akumulátorů může v příštích letech změnit.

Poznámka: Při instalaci solárních a fotovoltaických panelů je nejdůležitější návrh. Panely by měly být směřovány na jih a pod správným sklonem. Proto je vždy lepší konzultovat instalaci s odborníkem. Při špatném umístění nejenže systémy nemusí vyrábět dostatek energie, ale také mohou být slunečním zářením přehlceny. V takovém případě dochází ke stagnaci a sluneční energii pak nelze využít.

Využití alternativních zdrojů je podporováno také ze strany státu. Ten poskytuje dotace, které mohou snížit základní investiční výdaje, jelikož pořizovací ceny solárních panelů nebo tepelných čerpadel jsou stále vysoké.

Obr.4. Logo státního dotačního programu Nová zelená úsporám [1]

Nejpohodlnější formou vytápění však stále zůstává centrální zásobování teplem. To je vyráběno v elektrárnách, výtopnách nebo teplárnách. Ty sice produkují emise ze spalování, jsou ale většinou stavěny mimo obydlené oblasti.

Reference

  1. SRDEČNÝ, Karel a kol. S energií efektivně: příručka pro energeticky úspornou domácnost. [online] Praha: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí 2015. [cit. 30.07.2018]