Pařížská dohoda

Pařížská dohoda je celosvětovou dohodou o změně klimatu. Byla přijata smluvními stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v prosinci 2015. 

Dohoda představuje akční plán zaměřený na snížení globálního oteplování na úroveň nižší než 2°C. Provádí ustanovení Úmluvy a po roce 2020 má nahradit dosud platný Kjótský protokol.

Hlavní prvky nové Pařížské dohody:

 • Dlouhodobý cíl: Formuluje dlouhodobý cíl ochrany klimatu. Vlády se dohodly, že udrží nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a budou usilovat o to, aby nárůst nepřekročil hranici 1,5°C
 • Příspěvky: Přináší významnou změnu pokud jde o závazky snižování emisí skleníkových plynů
 • Ambice: Vlády se dohodly, že každých 5 let budou informovat o svých plánech s cílem stanovit ambicióznější cíle. Rovněž se dohodly, že pro zajištění transparentnosti a dohledu budou jak sobě tak i veřejnosti poskytovat informace o tom, jak se jim daří cíle plnit.
 • Solidarita: EU a další rozvinuté země budou i nadále poskytovat finanční prostředky na opatření v oblasti klimatu, aby rozvojovým zemím pomohly snížit emise a také budovat odolnost vůči dopadům změny klimatu[1].

Obr.1. Největší producenti CO2 [5]

Změna klimatu je hlavním problémem celého světa, který ovlivňuje každého z nás. Na této časové ose jsou vyobrazeny etapy procesu vedoucího k dosažení nové celosvětové právně závazné dohody o změně klimatu - Pařížské dohody –také zahrnuje úlohu EU v tomto procesu.

 • 2014
  • 23. října  Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 [2]
  • Vedoucí představitelé EU se dohodli na rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Evropská rada ustanovila 4 cíle:
   • závazný cíl EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 % oproti roku 1990  
   • zajišťovat v roce 2030 nejméně 27 % spotřebovávané energie z obnovitelných zdrojů -zvýšit energetickou účinnost ve srovnání s prognózami o 27 %
   • dokončit vnitřní trh s energií dosažením minimálního cíle 10% propojení stávajících elektrických sítí do roku 2020, přinejmenším pokud jde o tzv. energetické ostrovy – zejména pobaltské státy a Pyrenejský poloostrov.
 • 2015
  • Postoj EU pro konferenci OSN o změně klimatu v Paříži
   • Rada pro životní pro životní prostředí přijala 18. září závěr, ve kterém je postoj EU pro konferenci OSN o změně klimatu v Paříži. Dohodli se že budou usilovat o dosažení dohody s cílem udržet nárůst globální teploty pod 2°C.
  • Nová dohoda
   • 12. prosince bylo dosaženo nové celosvětové dohody o změně klimatu. Pařížská dohoda bude k podpisu v New Yorku od 22. dubna 2016 na dobu jednoho roku.
 • 2016
  • 21 .dubna - Podpis Pařížské dohody
   • EU podepsala dohodu. Dohodu je od téhle chvíle možné podepsat po dobu jednoho roku.
  • 5. října -  Ratifikace Pařížské dohody
   • EU ratifikovala dohodu a z členských států EU ji ratifikovaly Francie, Maďarsko, Rakousko, Slovensko, Německo, Portugalsko a Malta.
  • 4. listopadu -  Pařížská dohoda vstoupila v platnost
   • Dne 4. listopadu Pařížská dohoda vstoupila v platnost. Smluvními stranami jsou státy ze všech pěti kontinentů světa s výjimkou Ruské federace. (3)
 • 2017
  • 4. listopadu -  ČR se stala smluvní stranou
   • Česká Republika se oficiálně stala smluvní stranou Pařížské dohody na jejímž přijetí se v prosinci 2015 podílela. Česká Republika k dohodě přistoupila v EU jako poslední.
  • Česko je dlouhodobě jedním z evropských rekordmanů v emisích skleníkových plynů. Za rok to vychází na osobu asi jedenáct tun oxidu uhličitého. Průměr EU je sedm tun. Podobně jako Unie je na tom Čína, zatímco Indie vypouští necelé dvě tuny a Keňa jen 300 kilogramů.

 

 

 

 

Reference

 1. Pařížská dohoda o změně klimatu. consilium.europa.eu [Online] 29.5.2018. [Citace: 26.6.2018.] http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/climate-change/timeline/.
 2. Evropská rada – závěry. register.consilium.europa.eu [Online] 23. a 24.10.2018. [Citace: 26.6.2018.] http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%20169%202014%20INIT.
 3. Pařížská dohoda vstoupí v platnost v historicky rekordním čase. mzp.cz [Online] není uvedeno [Citace: 26.6.2018.] https://www.mzp.cz/cz/parizska_dohoda_platnost.
 4. V sobotu Česko přistoupí k Pařížské klimatické dohodě. Jako poslední země v EU. denik.cz [Online] 3.11.2017. [Citace: 26.6.2018.] https://www.denik.cz/ekonomika/v-sobotu-cesko-pristoupi-k-parizske-klimaticke-dohode-jako-posledni-zeme-v-eu-20171103.html.
 5. Největšími producenty CO2  wikipedia.org [Online] 28.7.2017. [Citace: 26.6.2018.] https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_dohoda#/media/File:CO2_emission_pie_chartCZ.svg.